Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Pol - Polo

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.11.2017 r.
 
 
 • Pol Wincenty [wiersze w:] Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. - uw
 • Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog.
  Wrocław: Kret; Ruch Społeczny Solidarność, [19]’87.
  A5, okł.kart., 100 s., off. z oryg., c. 500 zł.
  Tytuł okł.: Polacy, Ukraińcy - trudny dialog. Przedruk części artykułów [pierwsze 100 stron] z zeszytu w języku polskim pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2. Zawiera teksty:
  Polacy i Ukraińcy: Bracia czy wrogowie?
  - Andrzej Sulima Kamiński: W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków;
  - „Solidarność” a Ukraińcy i inne mniejszości w Polsce. Z Romanem Łabą rozmawia Bohdan Strumiński;
  - Wiktor Weintraub: Dialog polsko-ukraiński [dot. książki: Poland and Ukraine. Past and Present. Edit. by Peter J. Potichnyj. Edmonton-Toronto: The Canadian Institute of Ukrainian Studies 1980];
  - Czesław Kijanka: Przyczynek do dyskusji o stosunkach polsko-ukraińskich;
  - Tadeusz Szafar: Uwaga; Fałszywka! [dot. książki: Edward Prus: Władyka świętojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865-1944). Warszawa: IWZZ 1985];
  - Maria O. Pryshlak: Szeptyckyj a porozumienie polsko-ukraińskie: Kilka uwag.
  W cieniu dominacji sowieckiej.
  - Józef Darski [pseud. - właśc. Jerzy Targalski]: Kierunki polskiej polityki wschodniej;
  - Roman Solchanyk: Polska a Sowiecki Zachód.
  KN’87-67, CJ-1261, J-2711, BN-4409, Ka-3467, Hoo99/192, BJ-3650 - MM
 • Polacy, Ukraińcy - trudny dialog. - patrz: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. - uw
 • Polacy w ZSRR.
  Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie b.r.
  Dun-138 - op
 • Polacy w ZSRR (1939-1942). Antologia.
  Paryż: Instytut Literacki 1963.
  22 cm, 360 s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom LXXXVIII.
  Opracowanie i wstęp Marii Czapskiej.
  - uw
 • Polacy w ZSRR (1939-1942). Antologia.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
  19 cm, [4],7-358,[2] s., off. z oryg.
  Opracowanie i wstęp Marii Czapskiej. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1963.
  BJ-3646[błędnie - off. z masz.] - op
 • Polacy w ZSRR 1939-1942. Antologia. Wyd. pierwsze krajowe.
  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991.
  20 cm, 358,[2] s.
  Opracowanie i wstęp Marii Czapskiej. ISBN 83-01-10071-0. Reprint z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1963.
  - uw - MM
 • Polacy w Związku Radzieckim. 1917-1947.
  Warszawa: b.w., 1990.
  A5, 119,[1] s.
  Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo.
  BaBN - uw [wydawnictwo kościelne]
 • Polacy wobec niewoli.
  Warszawa: b.w., 1986.
  A5, okł.kart., [3],2-96,[1] s., off. z masz.
  Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo.
  Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewicz, Anna Sucheni-Grabowska. Okładkę projektował Władysław Brykczyński. Zawiera teksty: Tadeusz Łepkowski: Polacy wobec klęsk narodowych po 1795 r.; Jerzy Skowronek: Noc listopadowa – perspektywy i dylematy; Andrzej Szwarc: Wybrane problemy dziejów Powstania Styczniowego – próba refleksji; Ks. Andrzej Gałka: Romuald Traugutt. Chrześcijanin i Wódz powstania; Barbara Kryda: Norwid; Jan Józef Szczepański: Jak rodziła się konspiracja [końcowy fragment książki pt. „Polski Wrzesień”]; Tomasz Strzembosz: Polskie państwo podziemne, refleksje; Emanuel Mateusz Rostworowski: Popioły i korzenie [fragment z książki pt. „Popioły i korzenie”. Kraków: Znak 1985 s. 193-197].
  Hoo99/192, BaBN - uw [wydawnictwo kościelne] - MM
 • Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [XII 1983].
  A5, okł., [2],37 s., off. z masz., [c. 50-110 zł].
  Zeszyty Historyczne; nr 3. Relacje uczestników z Białegostoku.
  K-2732, G-83/425, Ł-345b, CD-107, J-2712, BN-4412, Ka-2005, Hoo99/192, HN-000543810, KS-4914[wg CD], BJ-3647 - MM
 • Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. /Z relacji mieszkańców Białostocczyzny/. Wyd. pierwsze.
  Warszawa: Wydawnictwo LOS 1984.
  A5, okł., 34,[2] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
  K-2733, G-84/385, CD-108, J-2713, BN-4411, Ka-1947/I, HN-000510346, KS-4922[wg CD] - MM
 • Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. /Z relacji mieszkańców Białostocczyzny/. Wyd. drugie.
  Warszawa: Wydawnictwo LOS 1984.
  A5, okł., 34,[2] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
  Ł-345a, CJ-1764, J-2714, BN-4410, KS-4923, Ka-1947/II, BJ-3648 - MM
 • Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. (praca anonimowa).
  w: Zeszyty Historyczne 1984 nr 67 s. 155-187.
  - uw
 • Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. Wspomnienia. (praca anonimowa).
  Warszawa: Oficyna L J 1989.
  A5, okł., 38 s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Tytuł okł.: Łagry i deportacje. Wspomnienia. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1984 nr 67 s. 155-187.
  BN-4413[wg BUW], Sup-864, Ka-3064, KS-4957[wg MJ, KB], BJ-3649 - MM
 • Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947.
  - rozszerzona wersja tekstu została wydana jako: Branski Wincenty [pseud.]: Polacy w łagrach radzieckich w latach 1944-1947. Cz. 1 i 2. Białystok [właśc.: Warszawa]: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1987]. Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. Zeszyty Historyczne; nr 3.
  - uw
 • Polacy - Żydzi. [opracował Władysław Bartoszewski, współudział Jan Zarański]. PPN kwiecień 1979. A4, 5,[1] s., powiel. PPN; 32.
  BJ-3645, FC-7968 - [czasopismo] - uw - MM
 • Polacy - Żydzi. [opracował Władysław Bartoszewski, współudział Jan Zarański].
  - w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 79-84;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 235-242.
  - uw
 • Polak Ewa [rozm.]. - Krall Hanna: Myśmy już to brali - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Polak Jan: Zbrodnicze plemię (z kart historii mówią fakty).
  Wrocław, Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1981].
  BN-4414 - op
 • Polak Jan: Zbrodnicze plemię (z kart historii mówią fakty). [Wyd. 2].
  Wrocław, Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1983].
  A5, [2],56 s., off., [c. 110 zł].
  Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi.
  K-2734, Ł-346, J-2715*[wg K], BN-4415, Hoo99/192 - op
 • Polak wobec ojczyzny.
  Gdańsk: b.w., 1989.
  Teksty wygłoszone w kościele pod wezw. NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu w czasie Dni Modlitw w latach 1985 i 1986. Egzemplarz okazowy złożono Ojcu św. Janowi Pawłowi II z okazji wizyty w Gdańsku w 1987 r. Publikacja adresowana do duszpasterstw ludzi pracy. Zawiera teksty: Wstęp; Tadeusz Gocłowski: O właściwy klimat życia narodu; Eugeniusz Myczka: Miłość Ojczyzny dawniej i dziś; Grzegorz Kurkiewicz: Miłość do małej ojczyzny - podstawa i czynnik składowy patriotyzmu; Zygmunt Polański: Strach w życiu człowieka; Andrzej Zbierski: Tradycja jako wyraz więzi narodowej; Wiesław Walendziak: Sierpień a odbudowa społeczeństwa; Jerzy Grzywacz: Wiara i patriotyzm; Zygmunt Polański: Co myśleć o kryzysie?; Anna Trzosińska: Bałtyk żywy czy martwy?; Aurelia Polańska: Jak być gospodarzem narodowego warsztatu?; Aleksander Hall: Czy jest możliwe szczęśliwe życie w naszej rzeczywistości?
  Dun-139 - MM
 • Polakowski Władysław: Wartość dodatkowa w deklaratyzmie /tzn. socjalizmie realnym/.
  Warszawa, Kraków, Poznań: b.w., wrzesień 1981.
  A5, okł.kart. - druk off., 26 k., ksero jednostr. z masz., [c. 40 zł].
  Tytuł okł.
  BN-4416, Ka-1958, BJ-3651[stdr. z masz., chyba błędnie] - MM
 • Polanyi Michael: Zakres centralnego kierowania. Logika wolności. - patrz w: Solidarność z wolnością. Cato Institute 1982. - uw
 • Polańska Aurelia: Jak być gospodarzem narodowego warsztatu? – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. - uw
 • Polański Zygmunt: Co myśleć o kryzysie? – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. - uw
 • Polański Zygmunt: Strach w życiu człowieka. – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. - uw
 • Polat Andrzej: Wojna o niepodległą.
  Kraków: Wydawnictwo PIK [Prywatna Inicjatywa Krakowska] 1981 [właśc. 1983].
  A5, 28 s., powiel., [c. 45-50 zł].
  BK-532, J-4417*[wg BK]=J-631*[wg Pil-431][błędnie jako Dolat], BN-4417[wg BK], Ka-1959, BJ-3652 - MM
 • Polat Andrzej: Wojna o niepodległą.
  Kraków: b.w. 1981.
  A5, 48 s.
  Ka-3870 - op
 • Poleski Maciej [pseud.] - właśc. Czesław Bielecki - uw
 • Poleski Maciej [pseud.]: [Dwadzieścia jeden] 21 uwag o dialogu z terrorystą.
  w: Kultura 1982 nr 9 s. 22-29.
  - uw
 • Poleski Maciej [pseud.]: [Dwadzieścia jeden] 21 uwag o dialogu z terrorystą. Program i organizacja.
  Łódź: Oficyna Solidarność Walcząca, maj 1983.
  A5, okł., 17,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Przedruk z: Kultura 1982 nr 9 s. 22-29 i 1983 nr 5 s. 3-21. [Nakład 2500 egz.] J podaje: powiel., [c. 40 zł].
  K-1505, G-83/30, W-4, BŁ-12, J-179, BN-0297[wg K], Sup-38, Ka-1952, BJ-0249, FC-11693, DBŁ s. 123 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Mały demokrata.
  Warszawa: Porozumienie Ponad Podziałami 1990.
  17 cm, 64 s.
  BJ-0250, FC-11694, Ka-4899 - uw - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Mały jawniak.
  Londyn: Puls sierpień 1988.
  22 cm, 56 s.
  Puls politicus; 10.
  ISBN 0 907587 39 9.
  Rec.: Jerzy Surdykowski: My jawniacy... Puls 1989 nr 41 s. 131-136.
  - uw - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Mały jawniak.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
  A5, okł.kart., 54,[2] s., off. z oryg., c. 450 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  J-180, BN-0299, Ka-1949, HN-002043510, BJ-0251, FC-11678 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Mały jawniak.
  Warszawa: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej”, 1989.
  A5, 46,[1] s., off. z masz.
  BN-0300, BaBN, BJ-0253, FC-11695 - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Mały jawniak.
  B.m. [Warszawa]: - V -, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 3-45,[1] s., off. z masz., c. 750 zł.
  Na III s. okł.: © Maciej Poleski CDN.
  BN-0301, Ka-4466, BJ-0254, FC-11696 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Mały jawniak.
  B.m.: b.w., b.r. [1988].
  A5, 23 s., off. z masz.
  Biblioteka Spartakusa. [BJ nie wspomina o nazwie biblioteki].
  BN-0298, BJ-0252, brak w FC - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Nasza wielka stabilizacja. - patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. - uw
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pięć spotkań.
  Tekst pisany jako przedmowa do niewydanego przedruku książki Adama Michnika: Szanse polskiej demokracji.
  - w: Puls. Londyn nr 25, wiosna 1985, s. 95-104.
  - uw
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pięć spotkań.
  Warszawa: b.w. [Wydawnictwo CDN] [19]’86.
  A5, okł., 15,[1] s., powiel., [c. 50 zł].
  Tytuł okł. Na okładce napis: W rocznicę aresztowania i półrocze głodówki Autora. Jest to przedmowa do przygotowywanej do przedruku książki Adama Michnika pt. Szanse polskiej demokracji.
  K-3547, CJ-663, J-181, BN-0302, Ka-1950, Hoo99/193, KS-0896=KS-2958, BJ-0255, FC-11698 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Polska polityka.
  B.m. [Warszawa]: c…N, b.r. [1986].
  A6, okł., [1],8-40 s., stdr. z oryg., [c. 60-70 zł].
  Tytuł okł. Przedruk z: Kultura 1986 nr 1/2 s. 7-40.
  K-3546, CJ-664, J-182, BN-0303, Sup-39, Ka-2006, BJ-0256, FC-11700, ECS-04414, Nukat-2765545 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pomysły polityczne.
  - w: Krytyka Warszawa 1984 nr 17 s. 5-13 - w wyd. londyńskim s. 3-13.
  - uw - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pomysły polityczne.
  - w: Kurs 1984 nr 9 s. 42-49.
  - uw - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pomysły polityczne.
  Warszawa: Oficyna Copyright, [19]’84.
  A5, okł., 3-28,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z: Krytyka Warszawa 1984 nr 17/18 [właśc. 17] s. 5-13.
  K-1506, G-84/36, J-183, BN-0305, BJ-0258, FC-11702, [ECS-03820, Nukat-639716 – błędnie: Copyrigth] - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pomysły polityczne. [Wyd. II].
  Warszawa: Oficyna Copyright, [19]’84.
  A5, okł., 3-13,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z: Krytyka Warszawa 1984 nr 17/18 [właśc. 17] s. 5-13.
  CJ-1601, J-184, BN-0304, Ka-1951, Hoo99/193[12 s.], HN-000510072, BJ-0257, FC-11701, [ECS-01465, Nukat-712730 – błędnie: Copyrigth] - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pomysły polityczne.
  Lublin: b.w. 1984.
  13 s.
  SJP2-2099 - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Pomysły polityczne.
  B.m.[Wrocław]: Wydawnictwo RKS [Regionalnego Komitetu Strajkowego] Dolny Śląsk 1984.
  A5, okł., 9 s., stdr. z masz., [c. 25-50 zł].
  Studia i Materiały; zeszyt 2.
  Tytuł okł. Przedruk z: Krytyka Warszawa 1984 nr 17 s. 5-13.
  K-1507, J-185*[wg SZ-7], BN-0306[wg K], Ka-3470, BJ-0259, FC-11704 - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  Warszawa: Oficyna Copyright ’83.
  A4, [1],11 s., powiel., [c. 40-50 zł].
  K-1510, J-187[*][wg K], BN-0308[wg MBPŁ, BUW], BJ-0261, FC-07416 - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  Warszawa: Oficyna Copyright ’83.
  A5, okł., 20 s., powiel., c. 40 zł.
  Tytuł okł. Nazwisko autora tylko na okładce.
  K-1511, J-188, BN-0309, Ka-1953, Hoo99/193, BJ-0260, FC-11705 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  Warszawa: Oficyna Copyright ’83.
  A5, okł., 20 s., powiel., c. 40 zł.
  Tytuł na okładce i w nagłówku. Nazwisko autora na okładce, w nagłówku i pod tekstem.
  - MM
 • Poleski M[aciej] [pseud.]: Program i organizacja.
  Warszawa: Wydawnictwo Margines 1983.
  A5, 33 s.
  Ka-4380 - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  Wrocław: Ruch Społeczny "Solidarność". Sekcja Organizacyjna 1983.
  A4, 10 s., powiel.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Copyright ’83.
  K-1512, J-189*[SZ-7], BN-0311[wg K] - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  w: Kultura 1983 nr 5 s. 3-21. - uw
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  B.m.[Bydgoszcz]: Catacumbus 1984.
  A6, 25 s., stdr.
  K-1508*, J-190*[wg SZ-7], BN-0307[wg K] - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja.
  B.m. [Puławy]: Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa] 1 BIS, b.r. [1983].
  A5, [1],14,[1] s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  Nakł. 1000 egz.
  K-1509[off.], J-186[*][wg K], BN-0310*[A4; wg K], BJ-0262, FC-07418, GFam - op
 • Poleski Maciej [pseud.]: Program i organizacja. Wg: Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce. Warszawa: Wola 1986 s. III okł. wydało również Wydawnictwo Wola. - uw
 • Poleski Maciej [pseud.]: Przedmowa do książki Adama Michnika pt: "Szanse polskiej demokracji".
  B.m.: b.w. 1985.
  A5, 15 s.
  Ka-4885 - op [patrz również: Pięć spotkań]
 • Poleski Maciej [pseud.]: Wolność w obozie.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1984.
  A5, okł.kart., 77,[2] s., off. z masz., c. 190 zł.
  Zawiera teksty:
  - Prowizorium.
  - Wolność w obozie [przedruk z: Kultura 1979 nr 4 s. 85-99].
  - Polityka niepodległościowa [przedruk z: Kultura 1979 nr 6 s. 59-66].
  - Tak i nie [przedruk z: Kultura 1979 nr 7/8 s. 159-173].
  - Umowa i zmowa społeczna [przedruk z: Kultura 1981 nr 1/2 s. 73-81].
  - Nasza wielka stabilizacja [przedruk z: Kultura 1982 nr 4 s. 96-106].
  - Ciąg dalszy nastąpi.
  - 21 uwag o dialogu z terrorystą (lipiec 1982) [przedruk z: Kultura 1982 nr 9 s. 22-29].
  - Między klęską a zwycięstwem.
  - Program i organizacja (marzec 1983) [przedruk z: Kultura 1983 nr 5 s. 3-21].
  - {głos polemiczny do tekstu: Program i organizacja} - Andrzej /WSN/ [pseud. - właśc. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas]: Nie gadać i do roboty [przedruk z: Myśl Niezależna 1983 nr 5 s. 6-8].
  - Moim polemistom [przedruk z: Myśl Niezależna 1983 nr 5 s. 9].
  Rec.: W.A.: O sposobie gry. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 123-125.
  K-1514, J-191, BN-0312, Sup-41, Ka-1954, HN-000546236, BJ-0263, FC-11840 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Wolność w obozie.
  Warszawa: Wydawnictwo, 1984.
  A5, okł.kart., 71 s., off. z masz., c. 170 zł.
  Zawartość analogiczna jak w wyd.: CDN 1984.
  K-1513, J-192, BN-0313, Sup-40, Ka-1955, Hoo99/193, HN-000546253, BJ-0264, FC-11841 - MM
  Odmiany nakładów: różny karton okładek; druk części stron z innych diapozytywów / blach:
  - Okł. z kartonu podobnego do brystolu; s.: 2-3, 6-7 – druk czysty, wys. kolumny druku na s. 3: 156,7 mm; s.: 49, 52-53, 56 – druk brudny, wys. kolumny druku na s. 49: 151,5 mm – MM
  - Okł. z kartonu dwustronnie kredowanego; s.: 2-3, 6-7 – druk brudny, wys. kolumny druku na s. 3: 165,5 mm; s.: 49, 52-53, 56 – druk czysty, wys. kolumny druku na s. 49: 155,5 mm – MM
  - Okł. z kartonu dwustronnie kredowanego; s.: 2-3, 6-7 – druk czysty, wys. kolumny druku na s. 3: 156,7 mm; s.: 49, 52-53, 56 – druk czysty, wys. kolumny druku na s. 49: 155,5 mm – MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: Z więzienia.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1986.
  A5, okł., 71 s., off. z masz., c. 240 zł.
  Zawiera teksty:
  - Oskarżenie gen. Kiszczaka [przedruk z: Kultura 1985 nr 12 s. 95-98].
  - List do Wojciecha Jaruzelskiego [fragmenty drukowano w: KOS 1985 nr 83 s. 1, 5-6.
  - Monolog [przedruk z: Kultura 1985 nr 12 s. 51-60].
  - Protest [przedruk z: Kultura 1985 nr 12 s. 98-99].
  - Polska Polityka (październik 1985) [przedruk z: Kultura 1986 nr 1/2 s. 7-40].
  - Elementarz.
  - Oświadczenie [przedruk z: Tygodnik Mazowsze 1986 nr 166 s. 1].
  - List do Ministra Sprawiedliwości [fragmenty drukowano w: Tygodnik Mazowsze 1986 nr 168 s. 1].
  - List do Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego.
  - Sto dni [przedruk z: Zeszyty Historyczne nr 76 s. 154-166].
  CJ-665, J-193, BN-0314, Sup-42, Ka-1956, KS-0897, BJ-0265, FC-11842 - MM
 • Poleski Maciej [pseud.]: xxx [wstęp] - patrz w: Przepraszam, czy tu biją? Warszawa: Copyright 1983. - uw
 • Poleski Maciej [pseud.] [teksty w:] Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]. - uw
 • Poleski Michał [pseud.]: Memoriał do narodu polskiego.
  Kraków: Wydawnictwo Polskie b.r. [1980 ?].
  A4, okł., 12 s., powiel.
  Zawiera: Krzysztof Gąsiorowski: Od wydawnictwa. [Tekst związany z Komitetem Ocalenia Narodowego, a więc prawdopodobnie autorstwa Józefa Maruchy-Poleskiego].
  BJ-3653 - MM
 • Poleski Tadeusz: Duszpasterstwo katolickie na Białorusi. (1917-1984).
  Przemyśl: Prawy Cios 1987.
  A5, 27 s., ksero, c. 180 zł.
  Przedruk z: Libertas Paryż 1985 nr 4 s. 59-83.
  CJ-1263, J-2716, BN-4418[wg J] - op
 • Poliński Edward [pseud.] - właśc. Andrzej Gelberg - uw
 • Poliński Edward [pseud.]: Póki my żyjemy. [Wyd. 1].
  Warszawa: Catena styczeń 1985.
  75,[1] s.
  Cały nakład (2200 egz.) został skonfiskowany przez SB.
  K-2735, CD-1191[wg K], J-790*[Póki żyjemy], BN-1249[wg K], KS-1464[wg CD*] - op
 • Poliński Edward [pseud.]: Póki żyjemy. [Wyd. 2].
  Warszawa: Czas Przyszły 1986.
  A5, okł.kart., 75,[1] s., off. z masz., c. 230 zł.
  Grafiki wewnątrz książki wykonał HAP [krypt.]. Na odwrocie karty tytułowej: Książka ta po raz pierwszy ukazała się w styczniu 1985 r. w wydawnictwie Catena. Cały jej nakład (2200 egz.) został skonfiskowany przez SB. Wydanie obecne powstało w oparciu o makietę tego wydania.
  K-3670, G-86/265, CD-1192, CJ-1264, J-791, BN-1250, Ka-1971, Hoo99/193, KS-1465*[wg MJ], BJ-0994 - MM
 • Politicus [pseud.]: O co walczyliśmy i walczymy. – patrz w: Gazeta Warszawska. Założona w r. 1774. Wychodzi codziennie rano. Wydawnictwo Szczerbiec. - uw
 • Polityczna opozycja w Polsce. – patrz: Jacek Kuroń: Polityczna opozycja w Polsce. - uw
 • Polityczni. Opowieści uwięzionych w Polsce (1981-1986). Wyd. II.
  Warszawa: Przedświt, © 1989.
  20 cm, 182,[2] s.
  Tematy Karty.
  ISBN 83-85081-00-3.
  KS-0680*[wg KB*] - uw - MM
 • Polityczni. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986.
  Warszawa: Przedświt, 1986 [wg err. 1988].
  A6, okł.kart., 196,[4] s., off. ze skł., c. 680 zł.
  Opracował Zespół Karty. Redakcja: Andrzej Szański [pseud. - właśc. Zbigniew Gluza]. Rysunki: Mirosław Andrzejewski.
  BN-4419, Ka-1966, Hoo99/193, KS-0654=KS-0655*[wg MJ], BJ-3654 - MM
 • Polityka a religia. Proces toruński [tytuł okł.] - patrz: Proces toruński. Przemówienia oskarżycieli, przemówienia obrońców, przemówienia oskarżonych. Wydawnictwo im. X. J. Popiełuszki 1984. - uw
 • Polityka a religia w piśmie ”KOS”.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. X. J. Popiełuszki, 1984.
  A5, okł.kart., [3],II-V,[1],75 s., ksero z masz., okł. off., [c. 130 zł].
  Tytuł okł.
  K-2736*, G-85/304*[wg SZ-7], J-2717*, BN-4420*[wg MBPŁ], Ka-4959, Nukat-2170214[UWr] - MM
 • Polityka - Grudzień - ’80. Przygotowana do druku w Officynie Liberałów, wymieniana w wielu spisach, lecz „spadła z planu” [informacja w: Romański Adolf: Jak zachować władzę w PRL? 1981 s. IV okł.] - uw
 • Polityka i świat.
  New York: IDEE 1988.
  Konfrontacje; 6.
  18 cm, 196 s.
  ISBN 0-935417-06-0. Tytuł ang.: "Politics and the World".
  - uw
 • Polityka i świat. Tom I - II.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1988.
  A6, okł., 98 + [3],100-196,[4] s., off. z oryg., c. t. 1-2 850 zł.
  Konfrontacje; 6.
  Red.: Irena Lasota. Tłumaczenia z angielskiego i francuskiego: M. J. i M. L. Przedruk z wyd.: New York: IDEE 1988.
  Zawiera teksty:
  - Walter Laqueur: Europa: Widmo finlandyzacji [tłum. z: Commentary, grudzień 1977].
  - Nora Beloff: Prawda o titoizmie [tłum. z: Commentary, październik 1986].
  - Arch Puddington: Etiopia: Komunistyczne sposoby wykorzystywania klęski głodu [tłum. z: Commentary, kwiecień 1986].
  - Samuel P. Huntington: Schematy interwencji. Ameryka i Związek Radziecki w trzecim świecie [tłum. z: National Interest, nr 7, wiosna 1987].
  - Edward Teller: Uczeni a obrona narodowa. List otwarty do Hansa Bethe [tłum. z: Policy Review, nr 39, zima 1987].
  - Peter Coleman: Sidney Hook i wolność kultury [tłum. z: The National Interest, nr 9, jesień 1987].
  - Alain Besancon: Widzieć zło tam gdzie ono jest [tłum. z: L"Express, 3-9.VII.1987].
  - Claude B. Levenson: Co mi powiedział Dalajlama [tłum. z: Paris Match, 11.XII.1987].
  - Brian Crozier: Narkotyki: Sowiecki szlak [tłum. z: L"Express, 19.XII.1986].
  - Alvin H. Bernstein: Czyste ręce [tłum. z: Commentary, lipiec 1986].
  - Mark Falcoff: Na drogach ku ekstremom. Jak prawica i lewica pokonały demokrację w Chile [tłum. z: The New Republic, 7 wrzesień 1987].
  - Enrique Krauze: Zemsta rewolucji [tłum. z: The New Republic, 23.VI.1986].
  BN-4421, Ka[T. II], BJ-3655 - MM
 • Polityka i świat.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1988.
  A6, okł.kart., [2],196 s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Konfrontacje; 6.
  Red.: Irena Lasota. Tłumaczenia z angielskiego i francuskiego: M. J. i M. L. Przedruk z wyd: New York: IDEE 1988.
  J-2718, BN-4422, Ka-2007, BJ-3656 - MM
 • Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
  A5, okł.kart., [3],3-98 s., off. z masz., c. 200 zł.
  PPN Polskie Porozumienie Niepodległościowe.
  Zawiera teksty: Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego; Andrzej Albert [pseud.]: Wschodnie granice Polski; Polska - Ukraina; Andrzej Albert [pseud.]: Co się stało z narodami bałtyckimi; Polska a Niemcy; Czwórka: [pseud.] Niemcy, Polacy i inni; O stosunkach z Niemcami raz jeszcze; Polacy - Żydzi; Polska i Europa; Kraj a emigracja.
  K-2752, G-83/435, Ł-350, J-2819, BN-4423=BN-4468[wg J], Sup-866, Ka-1957, Hoo99/193[PPN], HN-000510351, BJ-3657, FC-7978 - MM
 • Polkowski Czesław [red.] - patrz: Spełniajmy śluby jasnogórskie. [1986]. - uw
 • Polkowski Jan: Drzewa. Wiersze 1983-87.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1987.
  A5, okł.kart., 34,[2] s., off. z masz., [c. 150-180 zł].
  Rec.: krk [krypt. - właśc. Krzysztof Koehler]: Kokieteria Polkowskiego. Brulion 1987/88 nr 4 s. 121-122; L.M.: Ból i pocieszenie. Kontakt Paryż 1988 nr 1/2(69/70) s. 161-164; P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 97-98; M. Stala: Dotknięcie losu. Tygodnik Powszechny 1989 nr 20 przedruk w [tegoż]: Chwile pewności. Kraków 1991.
  KN’87-162, BK-533, CD-1193, CJ-1265, J-2719, BN-4424, KS-3668, Ka-4468, BJ-3658 - MM
 • Polkowski Jan: Oddychaj głęboko. Wyd. II rozszerzone.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A6, okł.kart., 62,[1] s., [8] k. ilustr., err., off. ze skł., [c. 60 zł].
  Rysunki: Zbylut Grzywacz. Wyd. 1 wydano pod tytułem: To nie jest poezja. Warszawa: Nowa 1980.
  CD-1194, BK-534, BN-4425, Ka-2008, Hoo99/193, HN-000510352, KS-3665, BJ-3659 - MM
 • Polkowski Jan: Ogień. Z notatek 1982-1983.
  B.m.[Kraków]: Półka Poetów b.r. [1983].
  A6, okł., 3-31 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Rec.: Pseudonim [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki] Arka 1984 nr 7 s. 74; W.B. [krypt. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Poezja polska po 13 grudnia 1981 r. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 205-206; Joanna Zberecka: Współczesność jako obowiązek. Miesięcznik Małopolski 1984 nr [4] s. 106-107; Stanisław Barańczak: Niewidzialna ojczyzna. w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988 s. 163-167 - przedruk w: Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Wrocław 1991.
  K-2737, G-83/426, CD-1195, BK-535, J-2720, BN-4426, Ka-1799, HN-000510354, KS-3666, BJ-3660 - MM
 • Polkowski Jan: To nie jest poezja.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1980.
  A5, okł. kart., [5],3-7,[2],8-20,[2],22,[2],23-34,[4],35-37,[2],39-45,[2] s., [w tym 6] k. ilustr., stdr. z masz.
  Druk: Zakł. Graf. NOWA wrzesień 1980. Wyd. II rozszerzone patrz pod tytułem: Oddychaj głęboko. Kraków: ABC 1981.
  Rec.: Stanisław Barańczak: Wyobraź sobie, że piszesz po polsku. Zapis 1981 nr 18 s. 114-116 - przedruk w: Zapis Londyn 1982 nr 18 s. 141-143 oraz w: [tegoż]: Przed i po. Londyn: Aneks 1988 s. 82-84; J. Pilch: Wiersze Jana Polkowskiego. Echo Krakowa 1981 nr 85; Tadeusz Nyczek: Co słychać w Polsce? w [tegoż]: Powiedz tylko słowo. Londyn: Polonia 1985 i Warszawa: Przedświt 1985 s. 183-189.
  CD-1196, BN-4427, Ka-1957{[2],43,[2] s.}=Ka-4978{3-45,[1] s.}, HN-000510076, KS-3664, BJ-3661 - MM
 • Polkowski Jan: Wiatr i liście.
  Kraków: Wyd. Świt, 1984.
  A5, [12] k., powiel.
  Tytuł okł.
  BK-536*[+err]{wg: Wałęsa L.: Nasz cel. [spis tyt. wyd. Świt na k. 8]}, J-4418[*][wg BK*], BN-4428*[wg BK*], KS-3667*[wg MJ*], BJ-3662, FC-7983 - op
 • Polkowski Jan: Wiatr i liście. Wyd. [2].
  Kraków: Wyd. Świt, 1985.
  A5, [12] k., powiel.
  Tytuł okł.
  BJ-3663, FC-7984 - op
 • Polkowski Jan: Wiatr i liście. [wyd. 3].
  Kraków: Wyd. Świt, 1986.
  A5, okł.kart., [12] k., powiel. jednostr.
  Tytuł okł. Okładka i karta wstępna pisane odręcznie.
  BJ-3664, FC-7985 - MM
 • Polkowski Jan: Wiersze 1977~1984.
  Londyn: Puls, wrzesień 1986.
  22 cm, 101 s.
  Poezja; 2.
  ISBN 0-907587-29-1.
  Rec.: ten [pseud. - właśc. Tadeusz Nyczek]: Wiersze Polkowskiego. Brulion 1987 nr 1 s. 111-112; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 1(141) s. 74-75.
  - uw - MM
 • Polkowski Jan: Wiersze (1977-1984).
  Wydawnictwo Społeczne KOS, 1988.
  w spisie wydanych książek w: Wydawnictwo Społeczne KOS. [grudzień 1989], s. 5, poz. 53 [chyba nie ukazało się]. - uw
 • Polkowski Jan [wiersze w]: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988; Wiersze. Łódź: "Solidarność Walcząca" 1986. - uw
 • Polkowski Jan [oprac.] - patrz: Chwileczkę, grabarze. Kraków: OŚĆ [19]81. - uw
 • Pollak Seweryn [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [wybór wierszy]. Nowa 1981; Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. - uw
 • Pollakówna Joanna [oprac.] - patrz: Czapski Józef: Dzienniki, wspomnienia, relacje. Oficyna Literacka 1986; Czapski Józef: Wyrwane strony. 1993. - uw
 • Polmos-kwa poleca swoje najlepsze trunki. Smacznego trucia !
  B.m.[Warszawa]: Azyl b.r. [1985].
  16 x 10,5 cm, 7 k. + 1, off. z oryg., [c. 100-180 zł].
  Siedem etykiet na butelki oraz tekst wprowadzający.
  K-2738, G-85/305*[wg SZ-7], J-2721*, HN-000510356, BJ-3665 - op
 • Polonus Anonim - patrz: Anonim Polonus: Szopka noworoczna 1985/6. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.